Všeobecné obchodní podmínky 
společnosti FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.

1 DEFINICE

1.1  Níže uvedené termíny použité v těchto všeobecných obchodních podmínkách mají následující význam:

FiftyFifty: FiftyFifty kreativní agentura s.r.o., IČ: 45537135, se sdílem Lesní 2080/6a, 500 08 Hradec Králové.

Klient: Objednavatel Služby – fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, případně fyzická osoba nepodnikající

Služby: Veškeré služby, které FiftyFifty bude poskytovat a dodávat Klientovi na základě uzavřené Smlouvy, a to včetně veškerých výstupů a dodávek – zejména, nikoliv však výlučně, grafické práce, programátorské práce, copywriterské práce, filmové práce, fotografické práce, marktetingové práce, tiskové práce, produkční práce a on-line výstupy.

Smlouva: potvrzení objednávky, tyto všeobecné obchodní podmínky, specifikace Služeb, harmonogramy, ceny Služeb a další přílohy Smlouvy.

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemné vztahy mezi FiftyFifty a Klientem v rámci uzavřené Smlouvy.

2.2 Tyto VOP jsou platné pro veškeré nabídky ze strany FiftyFifty a pro veškeré objednávky a Smlouvy uzavřené mezi FiftyFifty a Klientem. Tyto VOP platí za nedílnou součást nabídek předkládaných FiftyFifty a Smluv uzavřených mezi FiftyFifty a Klientem.

2.3 Klient je povinen se s těmito VOP seznámit a uzavřením Smlouvy či učiněním objednávky s FiftyFifty Klient potvrzuje, že se s VOP seznámil.

2.4 Smluvní vztahy neupravené těmito VOP se řídí občanským zákoníkem, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění.

2.5 Ustanovení odlišná od těchto VOP lze sjednat pouze písemně.

2.6 V případě rozporu mezi ustanoveními těchto VOP a písemným ujednáním učiněné v rámci objednávky mezi FiftyFifty a Klientem bude rozhodující písemné ujednání učiněné mezi stranami v rámci objednávky. 

2.7 Tyto VOP jsou primárně zveřejněny umístěním na webových stránkách FiftyFifty, čímž se pokládá za naplněný předpoklad takového zveřejnění, aby se s nimi Klient sám mohl seznámit. FiftyFifty není povinna Klienta s VOP zvlášť seznamovat. V případě písemně uzavřených Smluv musí být vždy v textu obsažen odkaz na VOP, v případě ústně uzavřených Smluv je FiftyFifty povinna taktéž ústně zmínit existenci a dostupnost VOP.

2.8 FiftyFifty je oprávněna tyto VOP jednostranně měnit zveřejněním na svých webových stránkách. Pokud Klient zadá novou objednávku po změně VOP, bude se mít za to, že tyto změny VOP schválil. Změna VOP bude Klientovi oznámena písemně, a to oznámením učiněným na e-mailovou či korespondenční adresu Klienta, kterou Klient FiftyFifty poskytne. Klient je oprávněn změnu VOP odmítnout a uzavřenou Smlouvu vypovědět ve výpovědní době jednoho (1) měsíce od oznámení FiftyFifty o změně VOP ve smyslu ust. § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud Klient změnu VOP výslovně nepřijme, ani v uvedené lhůtě Smlouvu nevypoví, má se za to, že se změnou VOP souhlasí.

3 UČINĚNÍ NABÍDKY

3.1 Nabídky a cenové nabídky předložené ze strany FiftyFifty v rámci jednání o Smlouvě jsou závazné a platí 10 pracovních dnů, není-li v nich uvedeno jinak.

3.2 K uzavření Smlouvy mezi FiftyFifty a Klientem dojde v okamžiku, kdy Klient písemně (tj. skrz prostředky elektronické komunikace – e-mail, SMS apod. či listinnou formou) odsouhlasí písemnou nabídku předloženou ze strany FiftyFifty. Smlouva může být sepsána i jako samostatný dokument a lze v ní sjednat podmínky odlišně od těchto VOP. V takovém případě se v případě odlišností Smlouva řídí přednostně podmínkami v ní sjednanými. V opodstatněných případech lze Smlouvu uzavřít na základě písemné nabídky FiftyFifty i ústně.

4 CENA A FAKTURACE

4.1 Cena za dodané Služby je zahrnuta v cenové nabídce FiftyFifty a je konečná, vyjma čl. 4.2. Faktury budou ze strany FiftyFifty v zásadě vystavovány k prvnímu dni, kdy bude ze strany FiftyFifty dodána Služba, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

4.2 Dohodnuté ceny jsou bez DPH. FiftyFifty Klientovi řádně vyúčtuje v rámci vystavené faktury příslušnou výši DPH.

4.3 Faktury vystavené ze strany FiftyFifty Klient uhradí ve splatnosti vyznačené na faktuře na vyznačený účet určený FiftyFifty, pokud nebude výslovně písemně dohodnuto jinak v potvrzení objednávky či ve vystavené faktuře.

4.4 Nedodržením data splatnosti vystavené faktury se Klient ocitá v prodlení a je povinen uhradit FiftyFifty spolu s dlužnou částkou i smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % denně z dlužné částky. Navíc bude FiftyFifty v takovém případě oprávněna účtovat náklady na mimosoudní vymáhání pohledávek ve skutečné výši.

5 DODÁNÍ SLUŽEB, VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 FiftyFifty poskytne Klientovi Služby sjednané ve Smlouvě. Klient bere na vědomí, že po uzavření Smlouvy může v průběhu realizace zakázky dojít ze strany FftyFifty k potřebě dohodnout s Klientem finální podobu poskytovaných Služeb, přičemž k uvedenému bude potřeba součinnost Klienta (schválení a připomínkování dílčích výstupů Služby). Klient tímto bere uvedené na vědomí a zavazuje se FiftyFifty předmětnou součinnost poskytnout tak, aby mohlo dojít k dodání Služby v dohodnutém termínu. V případě neposkytnutí takové součinnosti se FiftyFifty nedostává do prodlení s dodáním Služby.

5.2 FiftyFifty je oprávněna zajistit provedení Služeb prostřednictvím třetí osoby.

5.3 Klient zajistí včasnou dodávku podkladů nezbytných pro poskytnutí objednaných Služeb dle uzavřené Smlouvy, a to nejpozději do dne, který je mu ze strany FiftyFifty sdělen v rámci časového harmonogramu poskytnutí Služby při učinění nabídky nebo do dne, který je Klientovi ze strany FiftyFifty sdělen písemně kdykoliv později. V opačném případě nemá FiftyFifty povinnost Služby poskytnout a je oprávněna od Smlouvy bez dalšího odstoupit. FiftyFifty je dále oprávněna účtovat náklady na dodávku Služeb do doby odstoupení vynaložených. 

5.4 Pokud v průběhu poskytování Služeb vyvstane ze strany FiftyFifty potřeba k dodání dalších podkladů nezbytných pro poskytnutí Služby, je Klient povinen poskytnout v návaznosti na písemný požadavek FiftyFifty k dodání takových podkladů nezbytnou součinnost, a to v termínu uvedeném v písemném požadavku FiftyFifty k dodání takových podkladů. V opačném případě se přiměřeně uplatní ustanovení čl. 5.3 VOP.

5.5 FiftyFifty si vyhrazuje právo neposkytnout Službu v důsledku působení vyšší moci. Vyšší mocí se kromě jiného rozumí selhání třetích stran nebo dodavatelů, kteří se podílí na dodání Služeb, dočasnou nedostupnost nebo nedostatečnou dostupnost hardwaru, softwaru a/nebo internetových či jiných telekomunikačních spojení nezbytných k dodání Služeb, nedostupnost webových stránek spravovaných třetí stranou a veškeré ostatní situace mimo kontrolu FiftyFifty, které nebylo možné rozumně předvídat a předejít jim a/nebo rozumně požadovat jejich odstranění.

5.6 V případě působení vyšší moci nebude FiftyFifty povinna k náhradě škod Klientovi vzniklých v důsledku působení vyšší moci. O případném poskytnutí Služeb v náhradním termínu se FiftyFifty a Klient dohodnou písemně.

5.7 Klient je povinen zajistit, že poskytnuté Služby bude možno chránit, registrovat a/nebo užívat v souladu s platnými právními předpisy, včetně toho, že realizované Služby, případně podklady dodané Klientem k realizaci Služeb, nebudou porušovat žádná práva duševního vlastnictví a nebudou v rozporu s jinými platnými právními předpisy. Pokud ze strany Klienta dojde k porušení této povinnosti, je FiftyFifty oprávněna účtovat Klientovi smluvní pokutu ve výši 15 % ze sjednané ceny za poskytnuté Služby dle uzavřené Smlouvy za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti, nejméně však 50 000 Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo FiftyFifty na náhradu vzniklé škody.

5.8 FiftyFifty je oprávněna pozastavit svou práci na zakázce dle uzavřené Smlouvy a od Smlouvy odstoupit, pokud Klient z jakéhokoliv důvodu nesplní své povinnosti dle uzavřené Smlouvy či poruší jinou svou povinnost dle uzavřené Smlouvy (neuhradí jakoukoliv splatnou finanční částku, neposkytne FiftyFifty nezbytnou součinnost pro plnění Služeb, či poruší jinou povinnost sjednanou ve Smlouvě). FiftyFifty je zároveň oprávněna požadovat po Klientovi úhradu smluvní pokuty ve výši 15 % ze sjednané ceny za poskytnuté Služby dle uzavřené Smlouvy, nejméně však 50 000 Kč. Tím není dotčeno právo FiftyFifty na náhradu vzniklé škody.

5.9 Klient není oprávněn užívat, publikovat či sdílet dodané Služby, pokud z jeho strany nejsou splněny veškeré povinnosti vůči FiftyFifty dle uzavřené Smlouvy.

5.10 Pokud není určitý aspekt sjednané Služby výslovně definován ve Smlouvě, FiftyFifty je oprávněna poskytnout Službu dle vlastního uvážení a tvůrčí svobody.

5.11 Pokud bude dle názoru FiftyFifty obsah podkladů dodaných Klientem pro realizaci Služby dle Smlouvy v rozporu platnými právními předpisy či s dobrými mravy, nebo bude dle názoru FiftyFifty nevhodný pro příslušnou publikaci, FiftyFifty nebude povinna dodané Služby publikovat. 

6 MLČENLIVOST

6.1 Smluvní strany budou považovat veškeré informace týkající se poskytovaných Služeb a uzavřené Smlouvy, a informace dodané druhou smluvní stranou (ať již označené jako důvěrné či nikoliv) za výslovně důvěrné a tyto informace nesdělí třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

6.2 Nehledě na předchozí ustanovení je každá ze smluvních stran oprávněna tyto informace sdělit svým finančním a právním poradcům, pokud budou vázáni mlčenlivostí, případně rovněž třetí straně ve smyslu čl. 5.2 VOP.

7 ODPOVĚDNOST

7.1 FiftyFifty není povinna k náhradě přímých či nepřímých škod Klientovi či třetí straně, nezávisle na tom, zda k nim došlo na základě jednání přičitatelného FiftyFifty či nikoliv, s výjimkou v případě, kdy k takovému jednání dojde z důvodu úmyslného nebo hrubého zanedbání na straně FiftyFifty. Náhrada škody v tomto případě nepřesáhne výši ceny za poskytnuté Služby dle uzavřené Smlouvy.

7.2 FiftyFifty neodpovídá za vady či chyby způsobené pokyny nebo materiály poskytnutými Klientem. FiftyFifty dále neodpovídá ani za vady, nedostatky, rozpory a další závady, které mohly být Klientovi zřejmé během provádění revizí a schvalování poskytnuté Služby.

7.3 FiftyFifty není odpovědná za prodlení při dodání Služby či za vady Služby, pokud jsou tyto způsobeny neposkytnutím dostatečné součinnosti ze strany Klienta.

8 AUTORSKÁ PRÁVA  A SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM

8.1 Autorská práva a veškerá další práva duševního vlastnictvím ke Službám náleží FiftyFifty nebo právnickým osobám, které FiftyFifty zastupuje.

8.2 V rozsahu nutném k tomu, aby Klient mohl dohodnutým způsobem užívat Služby dodané FiftyFifty, uděluje FiftyFifty Klientovi na neomezenou dobu nevýhradní, nepřevoditelné právo užívat práva duševního vlastnictví ve vztahu ke Službám (licenci).

8.3 Klient uzavřením Smlouvy souhlasí se zveřejněním dokončené Služby v rámci obchodní prezentace FiftyFifty na jejích webových stránkách, profilech na sociálních sítích či jiným obdobným způsobem, a to v podobě vizuální i textové. FiftyFifty není povinna této možnosti využít ve vztahu ke každé Službě.

9 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Klient tímto bere na vědomí, že FiftyFifty je oprávněna v případě plnění Smlouvy zpracovávat případné osobní údaje Klienta.

9.2 Pokud si Klient přeje přidat k materiálu, který FiftyFifty umístí na webové stránky, určité technologie (např. cookies), dodá Klient jejich přesný popis spolu s účelem a specifikací shromažďovaných údajů. Klient je oprávněn používat získané údaje pouze v rozsahu nezbytném k získání Služby v rámci Smlouvy. Jakékoliv další použití shromážděných údajů je výslovně zakázáno.

9.3 Klient se zavazuje při plnění Smlouvy dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a poskytne FiftyFifty náhradu škody vzniklé v důsledku nesplnění této povinnosti.

10 UKONČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ

10.1 Smlouva mezi Klientem a FiftyFifty nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

10.2 FiftyFifty je oprávněna od uzavřené Smlouvy kdykoliv odstoupit, a to i bez uvedení důvodů. V takovém případě bude FiftyFifty povinna Klientovi vrátit již uhrazené finanční plnění. Uvedené neplatí pro případy, kdy lze důvod pro neposkytnutí Služeb přičíst k tíži Klientovi.

10.3 FiftyFifty je oprávněna od uzavřené Smlouvy odstoupit s okamžitou platností, vyjma případů již uvedených výše ve VOP, jestliže:

a) na Klienta bude prohlášen konkurz a vstoupí do likvidace nebo bude v tomto smyslu podán návrh k soudu; nebo

b) Klient (jako právnická osoba) zanikne; nebo

c) Klient nesplní jednu či více povinností ze Smlouvy či jiných dohod s Klientem nebo jeho přidruženými společnostmi ani po poskytnutí přiměřené doby k nápravě.

10.4 Klient je oprávněn odstoupit od uzavřené Smlouvy pouze v případě, že dojde k opakovanému porušení sjednaných povinností ze strany FiftyFifty ve formě nedodržení termínů sjednaných pro poskytnutí Služeb. Tím není dotčen článek 5.8 VOP.

10.5 V případě působení vyšší moci (jak je definováno v čl. 5.5 VOP), v jejímž důsledku FityFifty nebude schopna splnit své povinnosti dle uzavřené Smlouvy, a zároveň pokud FiftyFifty Klientovi písemně oznámí, že Služby nebude možné poskytnout ani během následujících šesti (6) kalendářních měsíců, je každá se smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit, přičemž si smluvní strany vrátí veškeré vzájemné plnění. Pokud již bylo ze strany FiftyFifty částečně plněno dle Smlouvy, je FiftyFifty oprávněna Klientovi vyúčtovat již vzniklé náklady.

11 ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1 Smlouva mezi FiftyFifty a Klientem se řídí a bude vykládána v souladu s českým právem.

11.2 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky, přičemž místně příslušným bude soud určený podle sídla FiftyFifty.


Tyto VOP jsou platné ke dni 1. 1. 2023 
FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.